[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Do precyzyjnego wi¹zania czêœci w z³o¿eniu wzglêdem siebie wykorzystuje siê mechanizm wi¹zañ czêœci i podzespo³ów. Podstawowe wi¹zania to: zestawiaj¹ce, k¹towe, styczne, wstawiaj¹ce oraz symetrycznoœci. Wi¹zania nie stosuj¹ siê do ca³ych czêœci, ale do ich niektórych elementów, czyli powierzchni (p³askich, walcowych i sferycznych), osi, krawêdzi i punktów. Wi¹zanie zestawiaj¹ce wi¹¿e równolegle ze sob¹ powierzchnie, osie i krawêdzie ró¿nych czêœci z okreœlon¹ wartoœci¹ odsuniêcia. Wi¹zanie stycznoœci jest wygodne do pozycjonowania powierzchni walcowych i sferycznych, natomiast wi¹zanie wstawiaj¹ce stosuje siê zazwyczaj do osadzania ze sob¹ powierzchni walcowych.

Plik Lekcji

Powrót do:Inventor kurs zaawansowany > Wiązania i połączenia
0 Komentarzy

Napisz komentarz

2014 - ©2020 BIMV.PL

Skontaktuj się

Wyślij nam wiadomość, a my postaramy się na nią szybko odpowiedzieć. Możesz też zadzwonić na nr. 729675678

Wysyłanie
 
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Załóż konto