The BIM Protocol opublikowany przez CIC (Construction Industry Council) w 2013 wchodzi w skład tzw. 8 filarów BIM. Dokument ten został stworzony jako swojego rodzaju dodatek do tradycyjnych (typowych) umów z zakresu robót budowlanych, który ma sankcjonować aspekty metodyki BIM 2. poziomu dojrzałości (BIM Level 2). W 2018 roku opublikowane zostało drugie wydanie dokumentu (The BIM Protocol 2nd Edition). Zmiany wybranych zapisów oraz rozszerzenie dokumentu o nowe aspekty było odpowiedzią na ówczesne praktyki i standardy używania metodyki BIM.

Dokument ten został stworzony w taki sposób aby zminimalizować konieczne zmiany, które należy wprowadzić do istniejących już form kontraktowania robót budowlanych. Dodatkowo zapisy protokołu mają pierwszeństwo nad innymi zapisami kontraktowymi.

Głównym zadaniem Protokołu jest umożliwienie dostarczenia modeli BIM w zdefiniowanych etapach projektu. Ponadto ma on ułatwić współpracę między zespołami projektowymi. Każdy z podmiotów uczestniczących w procesach zgodnych z metodyką BIM Level 2 (w ramach danego kontraktu) powinien otrzymać BIM CIC Protocol jako załącznik do umowy.

Protokół zawiera zapisy na temat wybranych kwestii (dotyczących metodyki BIM) poszczególnych aspektów procesów prowadzonych w ramach kontraktów na roboty budowlane takich jak:

•Koordynacja i rozwiązywanie sporów.
•Obowiązki zleceniodawcy.
•Obowiązki członków zespołu projektowego.
•Wymiana danych elektronicznych.
•Użycie informacji projektowych (dopuszczalne użycie modeli BIM).
•Przestrzeganie kwestii związanych z własnością intelektualną.
•Bezpieczeństwo danych.

Do dokumentu dołączone są również trzy załączniki. Załącznikami tymi są:

•Macierz odpowiedzialności (Responsibility Matrix).
•Wymagania (opis) informacyjne (Information Particulars).
•Wymagania związane z bezpieczeństwem danych (Security Requirements) – załącznik ten może zostać pominięty w sytuacji gdy strony nie wprowadzają zapisów związanych z bezpieczeństwem danych.

Poniżej przedstawione zostaną pokrótce wybrane zapisy dotyczące poszczególnych (w/w.) aspektów:

Koordynacja i rozwiązywanie sporów.

Protokół nakłada, na poszczególnych członków zespołu projektowego powinność uczestnictwa w spotkaniach z Menadżerem Informacji Zamawiającego oraz innymi członkami zespołów projektowych w nawiązaniu do zapisów umownych lub załącznika Information Particulars. Protokół zawiera również wskazania dotyczące rozwiązywania przez strony wszelkich niejasności, sporów oraz niedokładności związanych z interpretacją zapisów umownych (lub też będących wynikiem procesów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy).

Obowiązki zleceniodawcy.

Protokół nakłada, na zleceniodawcę (Inwestora) powinność skompletowania protokołu oraz innych zapisów umownych dotyczących tych samych kwestii co protokół. Punkt ten wyszczególnia również konieczność powołania Menadżera Informacji oraz podaje ramowe obowiązki przynależne do tego stanowiska. Poruszone są tu również kwestie użycia środowiska CDE do wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz bezpieczeństwa danych (m.in. powołanie Built Asset Security Manager – Menadżer aktywów budowlanych ds. bezpieczeństwa).

Obowiązki członków zespołu projektowego.

Protokół stanowi, iż członkowie zespołu projektowego powinni posiadać odpowiedni zestaw umiejętności do przeprowadzenia procesów projektowych zgodnie z wymogami zapisów umownych. Dodatkowo powinni oni stworzyć oraz dostarczyć za pomocą środowiska CDE (w należytej koordynacji z informacjami dostarczanymi przez inne zespoły projektowe) wymagane informacje (zgodnie z wymaganiami AIM- oraz załącznika Information Particulars). Ponadto członkowie zespołów projektowych powinni współpracować z Built Asset Security Manager oraz pracować w zgodzie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wymiana danych elektronicznych.

Punkt ten mówi, iż żaden z członków zespołu projektowego (bez odpowiedniego uprzedzenia o tym) nie ponosi odpowiedzialności za to, że format plików lub używane oprogramowanie (określone przez zapisy umowne) jest zgodne z tymi używanymi przez inne zespoły projektowe.

Użycie informacji projektowych.

Punkt ten zawiera zapisy dotyczące m.in. licencjonowania modeli (zapisy dotyczą jedynie modeli przygotowanych zgodnie z wymogami umownymi). Zapisy te wprowadzają sublicencjonowanie modeli dla poszczególnych uczestników procesów projektowych w zakresie dopuszczalnego użycia.

Należy zwrócić również uwagę, iż do sublicencjonowania modeli niezbędna jest licencja non-exclusive (niewyłączna). Licencja ta mówi, że autor oraz zamawiający mają prawa do przekazywania produktu (modelu) do innych członków procesów projektowych. Licencja ta jednak nie pozwala na dokonywanie jakichkolwiek zmian w modelach. Protokół ten automatycznie przedłuża obowiązywanie licencji poza okres wykonywania przedmiotu umowy.

Przestrzeganie kwestii związanych z własnością intelektualną.

Protokół zwalnia z jakiejkolwiek odpowiedzialności członków zespołu projektowego za skutki które zostały poniesione poprzez modyfikacje, wprowadzanie poprawek, etc. w celach innych niż stanowi zasada dopuszczalnego użycia. Dodatkowo protokół stanowi, iż kontraktowe zapisy dotyczące prawnie zastrzeżonych materiałów powinny być zredukowane do minimum.

Bezpieczeństwo danych.

Punkt ten odnosi się do sytuacji w których poszczególne zapisy dotyczące bezpieczeństwa danych zostają naruszone. Wyznaczone są działania, które należy wykonać w sytuacji naruszeń. Dokument wskazuje również rozwiązania kiedy wspomniane działania nie zostaną wykonane.

Dla głodnych wiedzy / Źródła:
The Building Information Modelling Protocol 2nd Edition, 2018

Już teraz chciałbym zaprosić cię do zapisania się do newslettera ściśle związanego z tematyką BIM. Formularz znajdziesz poniżej.

Kamil Pubanz

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Budownictwo (studia prowadzone w j. angielskim) w specjalności Structural Engineering a także studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na kierunku BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi. Od 2018 roku zajmuję się przygotowywaniem dokumentacji projektowej oraz koordynowaniem procesów projektowych prowadzonych zgodnie z metodyką BIM – głównie na rynek brytyjski. Doświadczenie w projektowaniu BIM poparte wcześniejszym doświadczeniem zdobytym podczas pracy w charakterze inżyniera budowy oraz asystenta projektanta.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

2016 - ©2021 BIMV.PL

Skontaktuj się

Wyślij nam wiadomość, a my postaramy się na nią szybko odpowiedzieć. Możesz też zadzwonić na nr. 729675678

Wysyłanie
 
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Załóż konto